آرشیو مسجد برتر
در سومین جلسه فصلی شورای جهادی صورت گرفت

گروه های جهادی "ربیون" و "شهدای جنت آباد" در سومین جلسه فصلی ناحیه امام حسین(ع) قم تقدیر شدند.

در راستای اشتغال زایی بسیجیان

مسئول بسیج سازندگی ناحیه امام حسین(ع) با حضور در مرکز فنی و حرفه ای یاقوت کویر از تعامل با این مرکز در راستای آموزش و اشتغال زایی در عرصه "گوهر تراشی" خبر داد.

ناحیه امام حسین (ع) سپاه قم

جلسه ماهیانه شعب سازندگی حوزه های مقاومت ناحیه امام حسین ع با حضور مسئول بسیج سازندگی ناحیه جناب سرگرد میرزایی پیرامون تعامل مسئولین سازندگی حوزه ها در مباحث اقتصاد مقاومتی و راه اندازی شبکه های اجتماعی در این راستا برگزار گردید.

ناحیه امام حسین (ع) سپاه قم

مسئول بسیج سازندگی ناحیه امام حسین ع با حضور در مرکز فنی و حرفه ای یاقوت کویر از تعامل با این مرکز درراستای آموزش و اشتغال زایی در عرصه گوهر تراشی خبر داد